CHỨNG NHẬN

ISO 9001:2015

  • Chứng nhận ISO  9001:2015 được cấp bởi TUV RheiLand  02/08/2023

TCVN 7239:2014/BXD & QCVN 16:2017/BXD

 

  • Giấy chứng nhận sản phẩm bột bả tường và gốc xi măng pooc lăng  đạt tiêu chuẩn TCVN 7239:2014 được cấp bởi VINACONTROL ngày 21/06/ 2021
  • Giấy chứng nhận sản phẩm sơn dạng nhũ tương đạt tiêu chuẩn QCVN16:2017/BXD được cấp bởi VINACONTROL ngày 21/06/ 2021